Apollo TV logotype, 2014
Wordmark for art platform Apollo TV